Data wejścia w życie: 8 stycznia 2020 r.

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływ takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: RODO). Rozporządzenie nakłada szereg nowych obowiązków na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe. W E-TOWERS FAMABA S.A. dbałość o dane osobowe traktujemy odpowiedzialnie, jako najwyższy priorytet.
Poniżej zamieszczamy Politykę Prywatności w E-TOWERS FAMABA S.A. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa uprawnień związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest E-TOWERS FAMABA S.A. z siedzibą w Głogowie, adres ul. Portowa 1, 67-200 Głogów (E-TOWERS FAMABA S.A.). Dane osobowe zbierane przez E-TOWERS FAMABA S.A. przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
E-TOWERS FAMABA S.A. zachowuje wszelkie dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z E-TOWERS FAMABA S.A., pod adresem e-mail: iod@e-towers.eu

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności E-TOWERS FAMABA S.A. zbiera i przetwarza dane osobowe:
  1. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez E-TOWERS FAMABA S.A. jako Administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług E-TOWERS FAMABA S.A., w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez E-TOWERS FAMABA S.A. lub w których E-TOWERS FAMABA S.A. uczestniczy, a także w celach bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną e-towers.eu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. w celu wykonywania umów zawieranych przez E-TOWERS FAMABA S.A. z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z E-TOWERS FAMABA S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z E-TOWERS FAMABA S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na E-TOWERS FAMABA S.A. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności E-TOWERS FAMABA S.A. lub wykonanie usługi. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli nie chcą Państwo, aby E-TOWERS FAMABA S.A. przetwarzała Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez E-TOWERS FAMABA S.A. danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez E-TOWERS FAMABA jako Administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.
W ramach procesów rekrutacyjnych dane osobowe przechowywane są przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w zależności od uzyskania dodatkowej dobrowolnej zgody odnośnie przyszłych rekrutacji ( wówczas dane będą wykorzystywane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy ) lub do czasu wycofania zgody. E-TOWERS FAMABA S.A. jako Administrator zastrzega sobie przy tym prawo dłuższego przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa oraz na wypadek potencjalnych roszczeń – przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z E-TOWERS FAMABA S.A., w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu E-TOWERS FAMABA S.A. na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. W każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami E-TOWERS FAMABA S.A, Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie E-TOWERS FAMABA S.A. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE E-TOWERS FAMABA S.A. zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie www.e-towers.eu , będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej Polityki Prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

Przygotowała:
Beata Kozak
HR Manager